Justinian

Izskatīšanas maksa    Tiesvedības izdevumu kalkulators

PRASĪBAS SUMMA TIESVEDĪBAS MAKSA ŠĶĪRĒJTIESNEŠA HONORĀRS
   
Ja strīdu izšķir
   
1
šķirējtiesnesis
3
šķirējtiesneši
Līdz 1'500 euro 200 euro
150 euro 90 euro
No 1'501 euro
līdz 7'000 euro
280 euro + 2,5% no summas,
kas pārsniedz 1'501 euro
200 euro 130 euro
No 7'001 euro
līdz 30'000 euro
360 euro + 1,6% no summas,
kas pārsniedz 7'001 euro
300 euro 180 euro
No 30'001 euro
līdz 150'000 euro
750 euro + 1% no summas,
kas pārsniedz 30'001 Ls
500 euro 300 euro
No 150'001 euro
līdz 700'000 euro
2'000 euro + 0,3% no summas,
kas pārsniedz 150'001 euro
900 euro 600 euro
No 700'001 euro
līdz 1'500'000 euro
4'000 euro + 0,2% no summas,
kas pārsniedz 700'001 euro
1'400 euro 800 euro
Virs 1'500'001 euro 5'000 euro + 0,1% no summas,
kas pārsniedz 1'500'001 euro
2'300 euro 1'200 euro
NEMANTISKĀS
prasībās
400 euro
400 euro 250 euro

• Procesa izdevumi norādīti bez Pievienotās Vērtības Nodokļa (PVN 21%).

• Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 140 euro apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par divām stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 50 euro stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.

• Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

• Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

• Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

• Par dokumentu un lietas materiālu kopiju izgatavošanu iekasējama kancelejas nodeva 1.50 euro par vienu lappusi.

• Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami: Biedrība “Baltic Trade Arbitration” reģ.Nr. 40008236934, Banka: A/S “SWEDBANK”, bankas kods HABALV2X, konta Nr. LV85HABA0551040011278.

Uz sākumu

Copyright © 2013 Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesa
Visas tiesības aizsargātas.
Tālrunis: (+371) 67278929 Rīga, Latvija, LV-1010
Elizabetes 31-8
E-pasts: info@solutio.lv